Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.

NOCLEGI NA SUWALSZCZYŹNIE

Wybierz region turystyczny klikając na mapę
Noclegi Suwalszczyzna Mazury Garbate Pojezierze Augustowskie Wigierski Park Narodowy Suwałki i okolica Ziemia Sejneńska Suwalski Park Krajobrazowy
Kategorie Specjalne Wypoczynku:

AKTYWNIE  

Strona Główna » Informacje z portalu - Regulamin zamieszczania ofert

Regulamin zamieszczania ofert

Regulamin świadczenia usług przez Portal Turystyczny Suwalszczyzna.eu

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Świadczącym usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest SUNNY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach 16-400, ul. Utarta 2 c lok 27 
2. Regulamin określa sposób korzystania z usług wymienionych w par. 3 niniejszego regulaminu

§ 2. Definicje
Suwalszczyzna.eu - turystyczny portal internetowy
Wykonawca - SUNNY POLAND sp. z o.o. 
Użytkownik - klient Suwalszczyzna.eu - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który dokonał rejestracji w bazie portalu samodzielnie lub za pomocą osób trzecich (konsultantów – pracowników SUNNY POLAND Sp. z o.o.) i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu
Usługa - usługa stworzenia odpowiedniego zapisu (przez zapis rozumie się wpis do katalogu informacji turystycznej, zbudowanie wizytówki lub strony internetowej według określonego formatu) na podstawie otrzymanych materiałów oraz utrzymania go w bazie informacji turystycznej przez zakontraktowany okres. Za usługę również uważa się: stworzenie reklamy graficznej i prowadzenie kampanii reklamowej. Usługi wymienione są w paragrafie 3 niniejszego regulaminu
Czas trwania usługi – okres, na który została zawarta umowa dla usług reklam graficznych i kampanii reklamowych oraz okres 5 lat dla ofert STANDARD od dnia 24.05.2013
Format zapisu informacji - wpis do katalogu informacji turystycznej, strona internetowa turystyczna w formacie STANDARD, wymieniona w paragrafie 3 regulaminu

§ 3. Usługi świadczone przez Suwalszczyzna.eu
Usługi są świadczone dla stworzonych zapisów w postaci stron ofertowych STANDARD, oraz banerów reklamowych w kolumnach strony głównej portalu

1. Strona internetowa turystyczna STANDARD składa się z: 
- nazwy oferty, danych teleadresowych
- informacji o kategorii i regionie obiektu/oferty  
- cennik oferty/obiektu
- informacje o obiekcie/ofercie
- galeria zdjęć z powiększeniami (do 20 sztuk)
- dodatkowe informacje o obiekcie/ofercie 
- atrakcje obiektu/oferty i okolicy
- mapka z naniesionym obiektem (API Google)

2. Aktualizacje istniejących stron internetowych turystycznych STANDARD:
Użytkownik  sam aktualizuje swoją ofertę logując się do Panelu Klienta za pomocą swojego loginu i hasła. W wypadku utraty hasła, może zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta i zostanie mu udostępnione hasło ratunkowe.

§ 4. Tryb uruchomienia usługi
1. Użytkownik sam tworzy usługę strony ofertowej i wysyła informację (email, list, telefon) do Biura Obsługi Klienta o zakończonym procesie tworzenia i zleceniu włączenia usługi. BOK Portalu po weryfikacji zgłoszenia niezwłocznie uruchamia ogłoszenie (do 7 dni). Portal zastrzega sobie jednak możliwość nie włączenia oferty jeśli będzie ona zawierała treści nie zgodne z charakterem tematyki portalu, treści nie dozwolone prawem i obraźliwe.

§ 5. Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne, wynikające z wypełnienia lub niewypełnenia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu, których wartość będzie przewyższać kwotę należną Wykonawcy z tytułu świadczenia usług.
2. SUNNY POLANDl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a) informacje i materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania, b) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie, c) niedostarczenia wiadomości w ramach udostępnionych usług wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,d) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, lub innych kodów zabezpieczających e) sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki (w szczególności Wykonawca nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniom konta, co może w skrajnych przypadkach prowadzić do jego technicznej blokady), f) szkody wynikłej z powodu umieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, g) szkody powstałej w wyniku kataklizmów i działań wojennych, h) szkody powstałej w wyniku niezawinionej przez Wykonawcę ciągłości świadczenia usług, i) szkody powstałej w wyniku wadliwego działania innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnej) niezależnych od Wykonawcy j) treść i inną zawartość przesyłanych listów. 
3. Użytkownik wyraża zgodę na:
a) okresowe, sporadyczne wyłączenia lub ograniczenia usług w ramach serwisu Suwalszczyzna.eu w celu jego rozbudowy lub konserwacji 
b) otrzymywanie na konta pocztowe komunikatów i informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach SUNNY POLAND związanych z świadczeniem i poszerzeniem zakresu usług, 
c) prawo Wykonawcy do zaprzestania świadczenia usług po zakończeniu działania projektu Suwalszczyzna.eu lub wypowiedzenia usług na skutek wypowiedzenia usług z podaniem ważnych przyczyn z zachowaniem 10-dniowego okresu pisemnego wypowiedzenia. 

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług w sposób opisany w Regulaminie.
2. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem.
3. Użytkownik winien kontrolować ewentualne zmiany Regulaminu pod adresem: http://www.suwalszczyzna.eu/info-system/regulamin-217.htm i zapoznawać się z nimi.
4. Użytkownik nie może żądać zwrotu zapłaty (przy reklamach graficznych) za usługi od SUNNY POLAND sp. z o.o., jeśli są one zgodne  z  materiałami otrzymanymi od Użytkownika.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wszelka korespondencja elektroniczna będzie kierowana do Użytkownika na zadeklarowany adres e-mail. Wysłanie w/w listu przez Wykonawcę będzie rozumiane za dostarczenie go Użytkownikowi.
2. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Wykonawcę do Użytkownika na zadeklarowany adres korespondencyjny. 
3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z działaniem świadczonych usług przez Wykonawcę należy kierować pod adres e-mail: biuro@suwalszczyzna.eu lub pod numer tel: 87 734 18 18
                                                                 
§ 8. Inne
1. Użytkownik akceptując treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie usług.
2. Wykonawca zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą udostępniane na stronie 
http://www.suwalszczyzna.eu/info-system/regulamin-217.htm
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2013 r.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji, w celach służących wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawiania dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu, poprawiania oraz usuwania własnych danych osobowych. SUNNY POLAND Sp. z o. o. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z Użytkownikiem.

  © 2013-2013 Suwalszczyzna.eu
Suwalszczyzna.Eu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. „Spiżarnia u Paca – promocja twórczości, rzemiosła i kuchni suwalskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.